- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

حضور مدیرمخابرات منطقه همدان در سامد۱۱۱

به گزارش صدای نهاوند، باتوجه به رویکردمخابرات منطقه همدان وتصمیمات اتخاذشده مبنی بر شفاف سازی و انتقادپذیری وتصمیم سازی بر مبنای خواست مردم،مهندس محمدعلی گرزین،درروزسه شنبه مورخه ۹۸/۰۸/۱۴ جاری،ازساعت ۹تا۱۰٫۳۰ درسامانه ارتباطات مردم ودولت(سامد)حضور خواهدیافت وضمن استماع صحبتهای شهروندان،پاسخگوی آنان خواهد بود.
لذا جهت بیان نظرات،پیشنهادات ،انتقادات و انتظارات خود از مخابرات ودر هرزمینه ای که به مخابرات مربوط میشود، با شماره۱۱۱تماس حاصل نمایید.
بدیهیست که نظرات شهروندان مطرح و به آن پاسخ داده خواهد شد.