- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - http://www.sedaynahavand.ir -

همه ناگفته های مادر شهید قنبری بعد از ۳۴ سال انتظار +فیلم

همه ناگفته های مادر شهید قنبری بعد از ۳۴ سال،از چشم انتظاری جاده تا در آغوش گرفتن تابوت پسر شهیدف روله عزیزم خوش آمای دیه مزارت خالی نی، عزیز سر سختم سی چی ای همه دیر اومای چش وه رت بیم، روله خو کردی اومای، گل پرپر سیم اوردنه